Websiteregulations

תנאי השימוש באתר

אנו מודים לך (להלן: "המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר "אג'נדה פיננסית" ו/או לכל עמוד ו/או מדור ו/או שירותים, רגילים ומיוחדים, הניתנים במסגרתו (להלן ביחד – "אתר אג'נדה פיננסית") – האתר המופעל ומנוהל על ידי אג'נדה פיננסית.

בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, לפרסם את שמך באחד ממדורי האתר, וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים (להלן ביחד – "השירותים"). במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" – לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.

כללי:
השימוש באתר אג'נדה פיננסית כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. אתר אג'נדה פיננסית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, אתר אג'נדה פיננסית תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בכל דף שקשור אג'נדה פיננסית לכל מטרה שהיא. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין אג'נדה פיננסית לבין כל אדם המשתמש באתר או בכל דף אינטרנט מטעם אג'נדה פיננסית , במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באתר agenda.co.il ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר אג'נדה פיננסית ו/או בשירותים המיוחדים (כפי שיפורטו להלן). אג'נדה פיננסית תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר אג'נדה פיננסית מראהו, את השירותים, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אג'נדה פיננסית ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, אג'נדה פיננסית תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי אגנ'דה פיננסית איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

שימוש במידע והגנת הפרטיות:
המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך ש אג'נדה פיננסית תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה אג'נדה פיננסית רשאית:
  1. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) ל אג'נדה פיננסית/או אתר אג'נדה פיננסית מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
  2. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
  3. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי אג'נדה פיננסית בקשר עם המשתמש לצרכי אג'נדה פיננסית.
על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי אג'נדה פיננסית איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא להלן ו/או כפי שמופיע במסמכים אחרים אותם מסר ל אג'נדה פיננסית, לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר אג'נדה פיננסית , אם וככל שיש לו חשבון כאמור (להלן ולעיל: "פרטי המשתמש").

המשתמש נותן בזאת לאתר אג'נדה פיננסית את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה- Email שלו ומס' הטלפון שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאתר אג'נדה פיננסית, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

התנהגות המשתמשים באתר:
אג'נדה פיננסית תהיה רשאית להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך מודעות לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי במקרה כזה תחזיר Nadlan.com את התשלום ששילם המשתמש עבור המודעה, באופן יחסי למשך זמן הפרסום בפועל. הפעולות הנ"ל תינקטנה ע"י אתר אג'נדה פיננסית במידה ותכני המודעות יהיו, ע"פ שיקול דעתה של אתר אג'נדה פיננסית , לא הולמים את מטרות האתר ו/או יהיה במודעה ו/או בהתנהגות המשתמש משום שימוש לרעה באתר ובשירותיו ו/או אם המודעה ו/או המשתמש ישתמשו באתר למטרות שאינן חוקיות ו/או פוגעות בפעילות האתר והחברה.

הסירה החברה את מודעת המשתמש, זכותה לעשות כן ללא דיחוי וללא הודעה מוקדמת למשתמש, אף אם בעשותה כן עלולה החברה לגרום למשתמש לנזק או לעיכוב מכירה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני:
אג'נדה פיננסית  תהיה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר אג'נדה פיננסית, מדוריו ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי. זכויותיה של אג'נדה פיננסית בהקשר זה הנם, בין היתר, השימוש בשם אתר אג'נדה פיננסית , מבנה האתר, עיצובו הגראפי של האתר, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר(להלן: "המידע") . חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע, או בחלק ממנו – אלא אם ניתן אישור מפורש של אתר אג'נדה פיננסית לעשות כן, מראש ובכתב.

בנוסף לאמור לעיל מוצהר על ידי המשתמש המעלה תכנים לאתר כי ידוע לו על איסור העלאת תכנים אשר יש בה משום עבירה על, בין היתר, חוקי זכות יוצרים, חוק הפטנטים, סודות מסחריים וכיו"ב, חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות או כל דין רלבנטי אחר וכי במידה והפרסום אשר יועלה על ידי המשתמש לאתר יהיה בו משום פגיעה בזכויות צד ג' או משום פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו, כי יחולו עליו כל חבות חוקית וכל אחריות שניתן להטיל על פי דין עליו, ועליו בלבד.
הגבלת אחריות:
מובהר בזה, כי אג'נדה פיננסית לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר אג'נדה פיננסית  ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י אתר אג'נדה פיננסית  תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו אג'נדה פיננסית אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

אג'נדה פיננסית אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

אג'נדה פיננסית אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר אג'נדה פיננסית, לרבות ע"י צדדים שלישיים (משתמשים אחרים).

מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים אלא אם צוין אחרת במפורש באמצעות הודעה או סימן מסחרי של SSL וכי אג'נדה פיננסית אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

השירותים מכילים קישוריות (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. אג'נדה פיננסית אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות באתר אג'נדה פיננסית על ידי אג'נדה פיננסית לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של אתר אג'נדה פיננסית, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

מובהר בזאת, כי למערכת אתר אג'נדה פיננסית מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכי ל אג'נדה פיננסית אין שליטה על מקורות אלו. על כן המידע הנכלל בתכנים ו/או במודעות מוצג כפי שהוא וללא התערבות מצידה של מערכת אתר Nadlan.com וללא אחריות כלשהי מצידה של אג'נדה פיננסית.

אג'נדה פיננסית אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם, תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים ועל כל משתמש לעשות כפי הבנתו לצורך בדיקת האמור בתכנים ו/או במודעות.

אג'נדה פיננסית לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים.

המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.

כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

בכל מקרה, אג'נדה פיננסית ו/או כל נציג מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים,אובדן רווחים,מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד אג'נדה פיננסית בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת. השירותים באתר אג'נדה פיננסית מוצעים לך כמות שהם (AS-IS).

אג'נדה פיננסית אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי אג'נדה פיננסית בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר אג'נדה פיננסית ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד אג'נדה פיננסית ו/או כנגד מי מטעמה.

השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר אג'נדה פיננסית ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. יתכן והמידע, השירותים והמוצרים הזמינים באתר אג'נדה פיננסית ו/או באתרים של אחרים באמצעות הפניה דרך אתר אג'נדה פיננסית יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות.

למרות ש אג'נדה פיננסית עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

בכל מקרה, אג'נדה פיננסית אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר אג'נדה פיננסית ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אג'נדה פיננסית, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, אג'נדה פיננסית לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.

הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי אג'נדה פיננסית בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מאתר אג'נדה פיננסית.

היה ו- אג'נדה פיננסית ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר אג'נדה פיננסית שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על אג'נדה פיננסית ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על אג'נדה פיננסית ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

אג'נדה פיננסית אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אג'נדה פיננסית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אג'נדה פיננסית מי מספקיה ו/או מי מטעמה. בשום נסיבות לא תחול על אג'נדה פיננסית אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל- אג'נדה פיננסית או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

אג'נדה פיננסית מביאה לידיעתך כי אתרי תוכן וספקי תוכן נוהגים לקבוע תניות פטור מאחריות ותניות הגבלת אחריות החלות על כל מי שמשתמש בשירותים ו/או בתכנים ו/או במידע המסופק על ידם, ולפיכך, אחריותם, אחריות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם, עשויה להיות מוגבלת אף היא בהתאם לתנאי הפטור הקבועים באתריהם ו/או בהסכמיהם, ועצם הסכמתך לקבל את תכניהם עשויה להתפרש כהסכמה לתנאי הפטור והגבלת האחריות שלהם. בסעיף זה, " אג'נדה פיננסית " – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, וכל מי מטעמה.

מודעות המועלות למערכת על-ידי משתמשים:
מגישי המודעות מצהירים כי הם בני 18 לפחות, כי אינם מגישים את המודעה מטעמים מסחריים כלשהם זולת למטרת מכירת ו/או השכרת אותם דירות ו/או פריטים ו/או שירותים הנזכרים מפורשות בגוף המודעה, כי המידע הנזכר במודעה הוא נכון,מדויק, תואם את המציאות ומושלם למיטב ידיעתם, כי אין מניעה חוקית להשלמת העסקה (לרבות, שעבוד, משכון, חוב וכו') הנזכרת במודעה, וכי אין בכוונתם לבצע כל מעשה הונאה, תרמית, או מצג-שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את ציבור קוראי המודעות ו/או מכל כוונה אחרת.

שירותים מיוחדים:
כל האמור להלן בחל "שירותים מיוחדים" הנו בכפוף לאמור בתנאים הכלליים שלעיל, ואין באמור בחלק זה מלהפחית או לגרוע מהאמור בתנאים אלו.

השימוש בשירותים המיוחדים הנו אישי ואיננו פתוח לכלל המשתמשים, על כן אתר אג'נדה פיננסית ממליצה למשתמש החפץ בשירות כלשהו או במספר שירותים מהפורטים להלן, לקרוא את האמור להלן בעיון בטרם ההרשמה לשימוש.
אזור אישי:
שירות זה ניתן למשתמש ללא תשלום כלשהו.
עם רישום לשירות זה יקבל המשתמש, החפץ בשירות זה, שם משתמש וסיסמא אישית לצורך כניסה מאובטחת לנתונים שיבקש לשמור באזור האישי.
השם והסיסמא של המשתמש ניתנים לשחזור באמצעות שליחת דואר אלקטרוני למחלקת תמיכה של אתר אג'נדה פיננסית .מחלקת התמיכה, לאחר בדיקה, תעביר בדואר אלקטרוני חוזר את השם והסיסמא של המשתמש.

אתר אג'נדה פיננסית מבהירה כי השירות מוגבל בכמות המודעות המאוכסנות באזור האישי של המשתמש וכן מוגבל לתקופת זמן של 30 ימים מיום השמירה של המודעה. במידה והמשתמש לא ימחק את המודעות שביקש לשמור באזור האישי תימחקנה המודעות לפי המגבלות הנ"ל ולא ניתן יהיה לשחזרן באזור האישי (אלא אם תתפרסמנה שנית).
תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית סמכות שיפוט והדין החל:
מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א- יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.